ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยง


11 บริษัทที่เข้าร่วมในการก่อตั้งสมาคม

           ในปี 2562 ทางสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มีการหารือเรื่องการจัดตั้งสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย เพื่อสนับสนุนงานสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดขอบข่ายการทำงานเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก (Wet pet food) ซึ่งเป็นชนิดที่กลุ่มอุตสาหกรรมทูน่ามีการผลิตเป็นหลัก ซึ่งสมาคมฯ ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้า ทะเบียนเลขที่ 0109562000264

           โดยมีรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมในการก่อการจัดตั้ง และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย เริ่มต้น จำนวน 11 บริษัท ดังนี้

           1.) บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

           2.) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

           3.) บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

           4.) บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

           5.) บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

           6.) บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

           7.) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

           8.) บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

           9.) บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด

           10.) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด

           11.) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

       โดยมีผู้แทนจาก 3 บริษัท เป็นตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายนาม ดังนี้

           (1) บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

              ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์

           (2) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

              คุณนรินทร์ นิรุตตินานนท์

           (3) บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

               คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย