วิสัยทัศน์และพัธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมฯ


วิสัยทัศน์

            1. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

            2. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก

พันธกิจ

           1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน

           2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมีคุณภาพสูง ทั้งด้านคุณค่าทางอาหารและความปลอดภัย

           3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของไทยและสากล รวมทั้งเจรจาแก้ไข ลดอุปสรรคทางการค้า

           4. ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม