กฎระเบียบในประเทศ

No.National LawNotification dateEnforcement dateSummary by TPFA
1พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.25583 March 20156 March 2009Download
2กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ ศ 256030 June 201727 July 2017Download
3กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 256011 Aug 201725 Sep 2017Download
4กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 256011 Oct 201719 Oct 2017Download
5กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทําการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560 29 Dec 201712 Mar 2017Download
6กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 256113 June 201829 June 2018Download
7กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561 10 July 20181 Aug 2018Download
8กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562 26 Feb 201928 Mar 2019Download
9ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 255924 Feb 201619 Mar 2016Download
10ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2)27 Jun 201825 July 2018Download
11ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก พ.ศ. 256031 Mar 20179 Oct 2017Download
12ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ. 2560 11 Aug 201712 Sep 2017Download
13ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ.256126 Feb 201828 May 2018Download
14หลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง (Good Practice for Pet Food) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556--Download
15เกณฑ์การใช้ส่วนประกอบมาตั้งชื่อการค้าและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว--Download
16กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 28 Sep 201617 Oct 2016Download
17ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ศ.25597 Apr 201628 Apr 2016 Download
18ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565
9 Aug 202212 Oct 2022Download
No.National LawNotification dateEnforcement dateSummary by TPFA