วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้าอาการสัตว์เลี้ยง


(1)  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก

(2)  สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก ในการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์

(3)  จัดทำรวบรวมข้อมูล สถิติ ทั้งทางวิชาการและทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์

(4)  ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าของสมาชิก แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการตลอดจนข่าวสารทางการค้า รวมทั้งทําการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจสินค้าประเภทที่อยู่ในวัตถุ ที่ประสงค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก

(5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ปรับปรุงวิธีการผลิตสินค้าของสมาชิกให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

(6)  ร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไข พัฒนา และส่งเสริม การค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์

(7)  ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดําเนินไปด้วย ความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(8)  ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล ภายนอกในปัญหาเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจที่สมาชิกดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ ด้วยความยุติธรรม และอยู่ในขอบเขตที่ทางสมาคมสามารถดำเนินการได้

(9)  สมาคมเป็นศูนย์กลางของความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อให้การดำเนินการประกอบวิสาหกิจเป็นเอกภาพ

(10) ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง